11
Crédits
return_top
Programmeur principal Kanou Masayuki
Programmeurs Ueda Satoshi
Kajiwara Yuki
Kuroha Yusuke
Sakamoto Keiji
Nakatani Yoshitaka
Graphisme Nakadai Yuko
Kobayashi Miho
Musique Kato Azusa
Horiyama Toshihiko
Localisation Janet Hsu
Ludo Nomura
Gianluigi Riccio
Enric Sarrado
Florian Seidel
Peter Fabiano
Babel Media Limited
Assurance Qualité Hisahori Yusuke
Ishikawa Keisuke
Terai Toshio
Ibuki Naoko
Nie Takeshi
Kusaba Masamitsu
Fujisawa Takanori
Kobayashi Susumu
Fukumoto Ayano
Mizoguti Maki
Matsui Kiyotaka
Koizumi Akimine
Remerciements Kubori Keiji
Matsukawa Minae
Ishikawa Maiko
Hayashi Asuka
Hagiwara Ryosuke
Terada Takayoshi
Kawakami Taisuke
Kuwano Megumi
Shinobe Moto
MT Framework Development Team

Iwamoto Tatsuro
Producteur Ito Akiko
Producteur exécutif Inafune Keiji
back return